شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸ ۶۱
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2KjYp9iy2KrYp9ioINiu2KjYsTog2YPYp9ix2K7Yp9mG2Ycg2YbZiNii2YjYsdmKINmF2LTZh9ivINin2LIg2b7Ziti02LHZgdiqINmB2YrYstmK2YPZiiDYqtinINm+2LDZitix2LQg2LTYqtin2Kgg2K/Zh9mG2K/Zhw==

بازتاب خبر: کارخانه نوآوری مشهد از پیشرفت فیزیکی تا پذیرش شتاب دهنده

.

خراسان رضوی: پیشرفت خوب عملیات احداث کارخانه نوآوری

مشهد عمران: کارخانه نوآوری مشهد از پیشرفت فیزیکی تا پذیرش شتاب دهنده

تابناک: کارخانه نوآوری مشهد از پیشرفت فیزیکی تا پذیرش شتاب دهنده

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3216053644816
Qt: 2.4795804023743