سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۰۳ ۴۹
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
اتمام مرحله نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد بر اساس رویکرد حل مسئله

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد؛

اتمام مرحله نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد بر اساس رویکرد حل مسئله

مدیرکل دفترنوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد از اتمام مرحله نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد بر اساس رویکرد حل مسئله خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، هدا پیروی ضمن اشاره شروع عملیات اجرایی فرآیند جدید آموزشی اظهار کرد: رویکرد جدید گروه آموزش و توانمندسازی شهرداری مشهد انجام فرآیند آموزشی نظامند و برنامه ریزی شده در چهار مرحله شامل ( نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی ، اجراء آموزش، ارزیابی و اثربخشی آموزشی) می باشد که برای کارکنان مجموعه های مدیریتی شهرداری و با هدف کمک به بهبود توانمندی ها و تامین اهداف کیفی مشخص در نظر گرفته شده و قرار است نیازهای آموزشی با جزئیات مورد لزوم بر اساس متدهای علمی شناسایی شود تا مبنای عمل تدوین تقویم های آموزشی سالانه قرارگیرد.

وی با اشاره به اینکه مرحله نیازسنجی آموزشی نخستین گام فرآیند آموزش به شمار می‌آید گفت: نیازسنجی مهم‌ترین مرحله فرآیند آموزشی نیز هست، چرا که کل فرآیند آموزش به انجام شایسته و اثربخش این مرحله وابسته است، در واقع نیازسنجی فرآیندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف ها و نهایتا تعیین اولویت ها برای عمل می باشد.

مدیرکل دفترنوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد همچنین بیان کرد: در گذشته نیازسنجی صرفاً بر مبنای شایستگی انجام می شد اما در جدیدترین متد بر مبنای سه مرحله ، نیازسنجی مبتنی بر اهداف استراتژیک، مشکل سازمانی و شایستگی شغلی انجام می شود.

پیروی در خصوص نیازسنجی مبتنی بر اهداف استراتژیک گفت: ارزشیابی شامل چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج است و از سطح یک آغاز و تا سطح چهار ادامه می یابد. اما برای نیازسنجی بر مبنای این مدل آموزشی بایستی معکوس عمل نمود و از سطح چهار به سطح یک حرکت کرد. بر این اساس ابتدا بایستی مشخص نمود سازمان قصد دارد کدام شاخص کلیدی عملکرد را بهبود دهد؟ برای تحقق این نتایج چه عملکردی از کارکنان بایستی انتظار داشت؟ (رفتار) برای ارائه این عملکرد چه دانش، توانایی و نگرشی را باید کسب نمود؟ و برای یادگیری به چه محیط یادگیری نیاز است؟ اجرای این نیازسنجی سالانه و در زمان تدوین اهداف سازمان خواهد بود.

وی در خصوص نیاز سنجی مبتنی بر مشکل نیز بیان داشت: رویکرد حاکم بر این روش نیازسنجی آموزشی، بهبود عملکرد انسانی است. مبتنی بر این رویکرد هدف اصلی آموزش صرفا کسب دانش، توانایی و نگرش نبوده بلکه بهبود عملکرد در راستای بهبود نتایج سازمان مدنظر است. بر این اساس نقطه عزیمت این روش نیازسنجی تجزیه و تحلیل مشکلات عملکردی در سطح واحد سازمانی است.

پیروی همچنین در خصوص نیازسنجی مبتنی بر شایستگی شغلی گفت: رویکرد حاکم بر این روش نیازسنجی، آموزش مبتنی بر شایستگی است. مبتنی بر این رویکرد آنچه موجب ارائه عملکرد اثربخش می شود احراز شایستگی های عمومی و تخصصی است. بر این اساس ابتدا بایستی وظایف شغلی را احراز و سپس شایستگی های لازم جهت انجام آن وظایف را شناسایی نمود.