پنجشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۷:۵۴ ۲۵
طبقه بندی: بازتاب خبر
چچ
2KjYp9iy2KrYp9ioINiu2KjYsTog2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzYtNmG2YjYp9ix2Ycg2YbYuNin2YUg2b7Ziti02YbZh9in2K/Zh9inINio2Kcg2YXZiNi22YjYuSDYrtiv2YXYp9iqINix2YHYp9mH2Yog2YPYp9ix2YPZhtin2YY=

بازتاب خبر: برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان

.

بنا نیوز: برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد: برگزاری جشنواره نظام پیشنهادها با موضوع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری مشهد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0096406936646
Qt: 2.1604106426239