شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۰۵ ۱۲۰
طبقه بندی: طرح ها و پروژه ها
چچ
2KrYr9mI2YrZhiDYtNmG2KfYs9mG2KfZhdmHINmB2LHYotmK2YbYr9mH2Kc=

تدوین شناسنامه فرآیندها

تدوین شناسنامه فرآیندها پیرو طرح طرح احصا، طبقه بندی و بهبود فرآیندها در حال انجام می باشد.

پیرو طرح انجام شده با عنوان «طرح احصا، طبقه بندی و بهبود فرآیندها»، با بهره گیری از چهارچوب طبقه بندی فرآیندها (PCF)، که در نهایت منجر به طراحی و تدوین 13 کلان فرآیند 46 گروه فرآیندی و 155 فرآیند گردید.

از آنجایی که در گام انتهایی متدولوژی طرح مذکور به تفکر مجدد در خصوص فرآیندها و سازماندهی مجدد اشاره شده و در حال حاضر نیز، ضرورت اجرای فرآیندهای جدید بیش از پیش احساس می گردد، لیکن به دلیل فقدان مستندات به روز فرآیندهای مزبور، از جمله شناسنامه فرآیندها، این روند با سرعت کندتری صورت می پذیرد.

به همین منظور می بایست اجزای دقیق فرآیندهای جدید و ارتباط میان آن ها با سایر نظامات مدیریتی سازمان در قالب 155 شناسنامه فرآیند تدوین گردد. با توجه به گستردگی کار، این طرح در 2 فاز انجام می شود، فاز اول شامل 77 شناسنامه فرآیند مربوط به حوزه های معماری و شهرسازی، مالی و پشتیبانی، فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری و اقتصادی می باشد، همچنین فاز دوم طرح شامل 78 شناسنامه فرآیند مرتبط با حوزه های برنامه ریزی و توسعه سرمایه های انسانی، حوزه شهردار، عمران، حمل و نقل و ترافیک می باشد

زمان آغاز طرح: مرداد 1399

زمان پایان طرح: بهمن 1399

وضعیت: در دست اقدام

اهداف طرح:

-فراهم سازی ارتقاء بهره وری مجموعه های شهرداری از طریق طراحی شاخص های کلیدی ارزیابی فرآیندها
-ایجاد ارتباط میان نظام فرآیندها با سایر نظام های مدیریتی سازمان، در راستای کاهش تعارضات و دستیابی به زنجیره دانش
-ایجاد زمینه ای برای دستیابی به اطلاعات کلیدی اجرای فعالیت های سازمان، به منظور تصمیم سازی برای مدیران ارشد
-مستندسازی فرآیندهای بهبود یافته سازمان، به منظور دستیابی دقیق و به هنگام جزئیات فرآیندها

آدرس کوتاه شده: