چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۰۷ ۶۵
طبقه بندی: طرح ها و پروژه ها
چچ
2LfYsditINin2KzYsdin2Yog2YHYsdmFINmH2KfZiiDZitmD2b7Yp9ix2obZhyDYs9iq2KfYrw==

طرح اجرای فرم های یکپارچه ستاد

همزمان با رونمایی از کتاب فرم های فرآیندی یکپارچه استاندارد در شهرداری مشهد (ستاد و مناطق) ، طرح اجرای فرم های یکپارچه ستاد نیز آغاز شد.

طرح فرم های فرآیندی یکپارچه استاندارد در شهردای مشهد (ستاد و مناطق) با رویکرد تفکیک فرآیندی فرم ها بر اساس مالک فرآیند، افزایش یکپارچگی و انسجام فرم ها، با تأکید بر هماهنگی های بین حوزه ای، ادغام فرم های متجانس و هم رویه منطبق با فرآیندها، حذف فرم های منسوخ، مازاد و غیر ضروری منطبق با فرآیندها، انطباق فرم های بهبودیافته با قوانین و مقررات مراجع بالادستی، کاهش امضاءها با هدف برآورده سازی الزامات قانونی با حفظ سرعت و سهولت روال کاری، افزایش بهره وری، بهبود ارتباطات فرآیندی و قابلیت نظارت بر اجرای صحیح فرآیندها، ایجاد بانک فرم های یکپارچه و کاربردی تخصصی، افزایش رضایت ذینفعان و نهادهای فرادستی در شهرداری مشهد در طی سال های 1397 و 1398 انجام گردید.

رویکردهای طرح

 • کنترل کارکردهای تخصصی حوزه ها
 • تفکیک فرآیندی فرم ها بر اساس مالک فرآیند
 • افزایش یکپارچگی و انسجام فرم ها، با تأکید بر هماهنگی های بین حوزه ای
 • ادغام فرم های متجانس و هم رویه منطبق با فرآیندها
 • حذف فرم های منسوخ، مازاد و غیر ضروری منطبق با فرآیندها
 • انطباق فرم های بهبودیافته با قوانین و مقررات مراجع بالادستی
 • کاهش امضاءها با هدف برآورده سازی الزامات قانونی با حفظ سرعت و سهولت روال کاری

روش و مراحل انجام طرح

 • شناسایی و گردآوری فرم ها
 • بررسی و انطباق فرم­های دریافتی با فرم­های موجود مستندات سیستم مدیریت کیفیت
 • بررسی کارکرد فرآیندهای وضع موجود و انطباق با فرم های ارائه شده
 • مراجعه به مجموعه ها، جهت تکمیل بانک فرم های ارائه شده و استخراج فرم های مازاد
 • تحلیل فرم های مجموعه ها
 • بررسی نیازمندی های فرم های ستادی و مناطق
 • استخراج فرم های پیشنهادی با توجه به نیاز فرآیندهای شناسایی شده

نتایج

 • یکپارچگی اجرای فرآیند ها با ماهیت یکسان در ستاد و مناطق
 • حذف ارجاعات متعدد و تسریع زمان انجام کارها
 • حذف امضاء های غیر ضروری و مازاد
 • ایجاد بستر مناسب یکپارچه سازی فرم ها در سازمان ها و موسسات وابسته
 • طراحی فرم ها با رویکرد ایجاد بستر الکترونیکی
 • گزارش آماری یکپارچه سازی فرم های ستاد و مناطق

آدرس کوتاه شده: