پنجشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳ ۲۱
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
گسترش فرآیند ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی 1400-1397

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد خبرداد؛

گسترش فرآیند ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی 1400-1397

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: فرآیند ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی 1400-1397 در سال 1398 به صورت گسترده ای انجام شد و کلیه خدمات عمرانی و جاری را تحت پوشش قرار داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان ضمن اشاره به پایش برنامه عملیاتی، اظهار کرد: پایش در واقع نظارت، سنجش و ثبت نحوه انجام فعالیت ها است، تا از طریق آن برنامه ها کنترل شود.
وی افزود: به وسیله پایش، اطلاعاتی برای مقایسه فعالیت ها با استاندارد ها فراهم و با کنترل اطلاعات، نواقص موجود رفع می شود. از نشانه های یک پایش موفق می توان به ارتباطات مناسب، گزارش دهی و گزارش گیری به موقع و دقیق اشاره کرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد به مهم ترین اهداف پایش برنامه عملیاتی 1397-1400 شهرداری مشهد اشاره و بیان کرد: ایجاد وحدت و یکپارچگی در پایش عملکرد برنامه میان مدت و سالانه شهرداری مشهد در تمامی واحدهای ستادی، مناطق و سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته، ارزیابی مستمر و موثر عملکرد شهرداری با رویکردی جامع نگر، به کارگیری حداکثری ظرفیت ها و منابع شهرداری در استقرار فرآیندهای برنامه و ایجاد یکپارچگی میان حوزه های متولی در راستای تحقق حداکثری برنامه ها از مهم ترین اهداف پایش برنامه عملیاتی است.
مهربان با اشاره به اینکه، بعد از پایش برنامه عملیاتی، فرآیند ارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی سال 1398 هم زمان با بازنگری این برنامه انجام شد، خاطرنشان کرد: طی سال جاری برای ارزیابی برنامه عملیاتی 1400-1397 کمیته ای با نام کمیته «رصد و عملیاتی سازی برنامه میان مدت» با چهارکارگروه ذیل این کمیته شامل کارگروه ارزیابی پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای، کارگروه ارزیابی پروژه های اعتبارات هزینه ای فعالیت های جاری و کارگروه ارزیابی شاخص های کیفی و کارگروه ارزیابی شاخص های کمی تشکیل شده است.
وی در خصوص مهم ترین وظایف هریک از کارگروه های کمیته رصد و عملیاتی سازی برنامه میان مدت، اضافه کرد: کارگروه ارزیابی پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای؛ مسئول بررسی رعایت مفاد موافقتنامه مبادله شده نظیر انطباق نام، ماهیت، اعتبار، حجم، اقلام تحویل شدنی، برنامه زمانبندی، رعایت پیش نیازها، قرارداد، ضوابط ابلاغی شورای شهر، حجم نهایی خدمت، ارتباط پروژه با ارکان برنامه را دارد که پس از اتمام سال مالی از طریق سامانه های «مبصا»، «EPM»، «سیبنا» و سایر سامانه های تخصصی گزارشات سالانه را ارایه می دهد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: کارگروه ارزیابی پروژه های اعتبارات هزینه ای فعالیت های جاری نیز مسئولیت بررسی فعالیت های جاری انجام شده و اعتبارات هزینه شده از لحاظ محرک های منبعی (منابع انسانی، خودرو، فضای در اختیار و ...)، هزینه های مستقیم، هزینه های سربار، بهای تمام شده فعالیت ها، بهای تمام شده خدمت، حجم سالانه خدمت، ضوابط ابلاغی شورای شهر، ارتباط فعالیت با ارکان برنامه را دارد که پس از اتمام سال مالی از طریق سامانه های «الماس» و «سیبنا» گزارش به صورت سالانه ارایه می شود.
مهربان در شرح وظایف مهم کارگروه های ارزیابی شاخص های کیفی و کمی نیز اظهارکرد: کارگروه ارزیابی شاخص های کیفی مسئول بررسی عملکرد شاخص ها و متغیرهای کیفی اعم از کیفیت سنجی، نظرسنجی، مطالعاتی و طرح آماری به لحاظ انطباق عملکرد با اهداف پیش بینی شده، روایی و پایایی گویه ها، حجم نمونه، دوره های برداشت بوده و از طریق سامانه های «سینا» و «BI» گزارش به صورت سالانه ارایه می دهد.
وی افزود: کارگروه ارزیابی شاخص های کمی نیز مسئول بررسی عملکرد شاخص های ثبتی از لحاظ انطباق با اهداف از پیش تعیین شده، صحت عملکرد و اتصال صحیح داشبورد BI به سامانه های تخصصی پس از اتمام سال مالی و همچنین بررسی عملکرد شاخص های غیر ثبتی از لحاظ انطباق با اهداف از پیش تعیین شده و صحت عملکرد پس از اتمام سال مالی، ثبتی سازی شاخص های غیر ثبتی و ارائه گزارشات سالانه را دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد بیان کرد: همانطور که درگیر فرآیند ارزیابی هستیم، شاخص های برنامه عملیاتی 1400-1397 برای سال 1398 در قالب سامانه BI ارزیابی شده و با توجه به اینکه سامانه BI متصل به سامانه های مختلف شهرداری است، مبنای اصلی برای ارزیابی سال 1398 برنامه عملیاتی حذف کلیه اطلاعات دستی و استفاده از برداشت سیستمی است.
شایان ذکر است که برنامه عملیاتی میان مدت ۱۴۰۰-۱۳۹۷ به عنوان چهارمین برنامه عملیاتی تدوین شده در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ شهر مشهد در مهر ماه سال 1397 به تصویب رسید.