سه شنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۹ ۶۶
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2KzZhNiz2Ycg2KLZhdmI2LLYtNmKINiq2LTYsdmK2K0g2LPYp9mF2KfZhtmHINmF2KjYtdinINmI2YramNmHINiz2KfYstmF2KfZhtmH2Kc=

جلسه آموزشی تشریح سامانه مبصا ویژه سازمانها

جلسه آموزشی تشریح فرآیند تعدیل در سامانه مبصا ویژه سازمانها

مهمترین موضوعات این جلسه آموزشی:

چهار بخش شامل :

الف- ضرورت پیاده سازی تعدیل در سامانه مبصا

ب- اقدامات انجام گرفته

ج- الزامات قانونی تعدیل و شفاف سازی موارد خاص

د- آموزش گام به گام رسیدگی به تعدیل در سامانه مبصا و در پایان به منظور پاسخگویی و رفع ابهامات بخش پرسش و پاسخ، برای کلیه مدعوین جلسه اعم از ناظرین، ناظرین عالیه و روسای ادارات اجرایی مناطق سیزده گانه ارایه شد.

سامانه مبصا به آدرس اینترنتی https://mabsa.mashhad.ir با هدف تسهیل در امور مالی پروژه ها و شهروند مداری ایجاد شده و کلیه قراردادهای عمرانی شهرداری در این سامانه تعریف شده که درصد قابل توجهی از این پیمان ها مشمول تعدیل هستند. هم اکنون این سامانه داری 5961 نفر کاربرفعال و بیش از 50 هزار پیمان

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.8836940129598
Qt: 4.8087658882141