چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۷ ۸۳
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KrZgtiv2YrZhSDZhNin2YrYrdmHINin2LXZhNin2K0g2Ygg2YXYqtmF2YUg2KjZiNiv2KzZhyDYs9in2YQgMTQwMCDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYqNmHINi02YjYsdin2Yog2KfYs9mE2KfZhdmKINi02YfYsQ==

مدیرکل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد اعلام کرد؛

تقدیم لایحه اصلاح و متمم بودجه سال 1400 شهرداری مشهد به شورای اسلامی شهر

مدیرکل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد گفت : در راستای عملیاتی سازی برنامه میان مدت شهرداری 1400-1397، لایحه اصلاح و متمم بودجه سال 1400 شهرداری مشهد تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد" جمال حسن بارانی " دراین خصوص، افزود: اصلاح و متمم بودجه سال 1400 شهرداری مشهد از لحاظ منابع برابر با یکصد و هشتاد و 6 هزار و نهصد و هجده میلیارد و هفتصد و بیست و یک میلیون ریال و از لحاظ مصارف برابر با یکصد و هشتاد و چهار هزارو صدوهفتاد و دومیلیارد و چهارصد و شصت و هفت میلیون ریال و منابع انتقالی به سال آتی برابر با دو هزار و هفتصد و چهل و شش هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیون ریال تقدیم شورای اسلامی شهر مشهد شد.

وی اضافه کرد: در اصلاح و متمم بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری مشهد منابع و مصارف به میزان 2 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 1400 رشد یافته است .

مدیرکل برنامه بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد تصریح کرد: در بخش منابع، از مبلغ 18هزار و 700 میلیارد تومان، مبلغ 17هزار و 550 میلیارد تومان مربوط به منابع شهرداری و مبلغ 853 میلیارد تومان مربوط به منابع سازمان ها و موسسات وابسته و 286 میلیارد تومان منابع قابل تخصیص انتقالی از دوره قبل است.

بارانی تصریح کرد: در بخش مصارف، از مبلغ 18هزار و 700 میلیارد تومان، مبلغ 17هزار و 560 میلیارد تومان مربوط به مصارف شهرداری و مبلغ 853 میلیارد تومان مربوط به مصارف سازمان ها و موسسات وابسته و مبلغ 275 میلیارد تومان منابع انتقالی به سال آتی است.

وی گفت : از رویکردهای مدنظر در اصلاح و متمم بودجه سال 1400 می توان به موارد زیر ازجمله، جلوگیری از شروع پروژه های جدید، اهتمام بر بازپرداخت مطالبات پیمانکاران، کنترل سهم استقراض در بودجه ، ایجاد سیاست انقباضی در خصوص هزینه های جاری اشاره کرد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7230574289958
Qt: 1.7050285339355