سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۰۵ ۶۹
طبقه بندی: طرح ها و پروژه ها
چچ
2LfYsditINmF2YXZitiy2Yog2YHYsdmFINmH2KfZiiDZitmD2b7Yp9ix2obZhyDZhdmG2KfYt9mC

طرح ممیزی فرم های یکپارچه مناطق

چرا ممیزی فرم های یکپارچه:

احصاء، تدوین نظارت و بهبود فرایند قادر لهز للازمان، کلیدی ترین اقدام نظام های مدیریتی بوده و با اجرای صحیح نظام فرآیندها و کیفیت، زمینه تول، نظم، شفافیت و ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی و رضایت ذی نفعان فراهم می گردد.

در این راستا با هدف یکپارچگی ، شفافیت و ایجاد هماهنگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه فرآیند زائد و موازی در مناطق ۱۹ گانه شهرداری مشهد؛ یکپارچه سازی غرم های مناطق از سال ۹۷ آغاز و نهایتا در سال ۱۹۸ توسط شهرد ر محترم ابلاغ گردید.

پس از گذشت یکسال از اجرای این فرم ها در مناطق به منظور تدقیق در ۱۵۶ عنوان فرم، ممیزی و ارزیابی فرم های یکپارچه در آبان ماه ۱۹۹، با تکمیل ۸اه جکا لبست توسط تیم ممیزی ۷ نفره انجام گرفت.

طرح ممیزی فرم های یکپارچه مناطق

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7675687472026
Qt: 1.8069708347321