یکشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۱ ۱۴
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2KLZhdmI2LLYtCDYs9in2YXYp9mG2Ycg2YXYr9mK2LHZitiqINm+2LHZiNqY2Ycg2KzYp9mF2Lkg2LPYp9iy2YXYp9mG2Yo=

آموزش سامانه مدیریت پروژه جامع سازمانی

سامانه مدیریت پروژه جامع سازمانی

هدف یکپارچه سازی اطلاعات، مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی شهرداری مشهد مقدس از سال 1390 در شهرداری مشهد مستقر و هم اکنون با ثبت حدود 7هزار برنامه زمانبندی، گزارشات و داشبوردهای مختلفی را برای تصمیم سازی مدیران ارشد فراهم کرده است.

یکی از قابلیت های مهم سامانه مدیریت پروژه، ارتباط آن با سامانه های مبصا، سینا و امور قراردادها می باشد که با هدف یکپارچه سازی اطلاعات پروژه ها و بهبود مدیریت پروژه انجام شده است.

امکان مدیریت پروژه های محوری (مگا پروژه)، مدیریت حوزه های دانشی اصلی (از استاندارد مدیریت پروژه) مانند زمان، محدوده و هزینه، تسهیل در مدیریت منابع در سطوح پروژه، طرح دستیابی به یکپارچگی در اجرای پروژه ها ،دسترسی ذینفعان پروژه به بخشی از اطلاعات پروژه در کمترین زمان و به شکل مطلوب وامکان مدیریت حداقلی ریسکهای پروژه از مهمترین ویژگی ها و قابلیت های این سامانه است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8906067212423
Qt: 1.9185378551483