شنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۸ ۴۵
طبقه بندی: طرح ها و پروژه ها
چچ
2obYp9mE2LTZiiDYqNmHINin2LPZhSDYrNmE2LPZhw==

چالشی به اسم جلسه

طرح مدیریت جلسات
برگزاری جلسات، هماهنگی های اولیه آن و پیگیری مصوبات بعد از برگزاری جلسه، یکی از چالش های پیش روی ما بود که مشکلات فراوان و هدررفت زمان را برای سازمان در پی داشت


اهداف:
بنای اصلاح و تغییر این رویه چالش زار در پیش روی ما بود و مقرر شد(تیر97) تا علاوه بر سامان دهی و مدیریت یکپارجه جلسات ، با افزایش سهولت ، سرعت و دقت در همه فرایندهای برگزاری جلسات، امکان رصد و نظارت بر مصوبات و نتایج جلسات را ایجاد و از ایجاد چالش های مترتب بر برگزاری غیراتوماسیونی جلسات دوری کنیم.

پروژه سامانه مدیریت جلسات

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.9643233617147
Qt: 3.5524017810822