شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۲۳ ۷
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2YogNDE0INi52YbZiNin2YYg2K/ZiNix2Ycg2KLZhdmI2LLYtNmKINio2LHYp9mKINmD2KfYsdmD2YbYp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

در گزارش عملکرد 100 روز حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ارایه شد؛

برگزاری 414 عنوان دوره آموزشی برای کارکنان شهرداری مشهد

این دوره ها با هدف افزایش سطح دانش و مهارت های عمومی سرمایه های انسانی شهرداری مشهد از 15 شهریور تا پایان آذرماه سالجاری(1400) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد؛ در راستای بهبود سطوح عملکرد کارکنان شهرداری، از 15 شهریور ماه سال جاری تا پایان آذر ماه، تعداد414 عنوان دوره آموزشی با بهره گیری از امکانات و تجهیزات آموزش درون سازمانی برای کلیه کارکنان شهرداری مشهد با مجموع 218546 نفر ساعت برگزار شد.

بنا براین گزارش این دوره ها شامل : 342 عنوان دوره تخصصی 136304 نفر ساعت، 57 عنوان دوره عمومی 75326 نفر ساعت و
15 عنوان دوره مدیریتی 6916 نفر ساعت را شامل میشوند.

شایان ذکر است: کلیه کارکنان دارای قرارداد رسمی، پیمانی، مستخدم موقت ، کارگری و مدیریت پیمان از کلیه دوره های آموزشی مدیریتی، تخصصی و عمومی مرتبط با رشته های شغلی خود بهره مند شدند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.925547281901
Qt: 1.9759402275085