دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۰۵ ۹۰
طبقه بندی:
  • اخبار ویژه
  • اخبار
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2YogNDE0INi52YbZiNin2YYg2K/ZiNix2Ycg2KLZhdmI2LLYtNmKINio2LHYp9mKINmD2KfYsdmD2YbYp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

برگزاری 414 عنوان دوره آموزشی برای کارکنان شهرداری مشهد

دوره های آموزشی با هدف افزایش سطح دانش و مهارت های عمومی و تخصصی سرمایه های انسانی شهرداری مشهد برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، در راستای بهبود سطوح عملکرد کارکنان شهرداری، از 15 شهریور ماه سال جاری تا پایان آذر ماه، تعداد414 عنوان دوره آموزشی با بهره گیری از امکانات و تجهیزات آموزش درون سازمانی برای کلیه کارکنان شهرداری مشهد با مجموع 218 هزار و 546 نفر ساعت برگزار شد.

این دوره ها شامل 342 عنوان دوره تخصصی با 136 هزار و 304 نفر ساعت، 57 عنوان دوره عمومی با 75 هزار و 326 نفر ساعت و 15 عنوان دوره مدیریتی با 6 هزار و 916 نفر ساعت را شامل می شوند.

گفتنی است کارکنان دارای قرارداد رسمی، پیمانی، مستخدم موقت ، کارگری و مدیریت پیمان از کلیه دوره های آموزشی مدیریتی، تخصصی و عمومی مرتبط با رشته های شغلی خود بهره مند شدند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5093313852946
Qt: 2.8253002166748