چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۵۴ ۵۶
طبقه بندی: دوره های آموزشی
چچ
2YfZhdin2YrYtCDYotmF2YjYsti02Yog2KjYs9mK2Kwg2Ygg2KLZitmG2K/ZhyDZvtqY2YjZh9mKINiv2LEg2YXYr9mK2LHZitiqINi02YfYsdmK

همایش آموزشی بسیج و آینده پژوهی در مدیریت شهری

آینده پژوهی، با توجه به اینکه یکی از روش های مطالعاتی آینده نگر در دنیا است. ونخستین فعالیت خود در سال های 1930 - 1399 آغاز کرده است ودارای رویکردهای انتقادی، هنجاری و غیره.... می باشد.این رویکردها می توان به حکمروایی خوب شهری که دارای ابعاد مشارکت، حاکمیت قانونی، شفافیت،مسئولیت پذیری، اجماع محوری، عدالت و انصاف، کارآیی و اثربخشی و پاسخگویی می باشدبرسد

در این همایش که مخاطبان آن مدیران و اعضای شورای بسیج شهرداری مشهد و ائمه جماعات بودند کلیه تکنیک های آینده پژوهی توسط استاد عقیل ملکی فر تدریس شد.

بسیج گروهها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تسهیل کننده اصلی حکمروایی خوب، تشویق کنش متقابل سازنده میان سه دسته دولت، بخش خصوصی و جامعه است

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6984599431356
Qt: 3.100513458252