دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۱۴ ۵۳
طبقه بندی: طرح ها و پروژه ها
چچ
2LfYsditINiv2KfYr9mHINmD2KfZiNmKINiq2LHYp9mD2YbYtCDZh9in2Yog2YPYp9ix2Kog2YfYp9mKINmH2YjYtNmF2YbYryDYr9ixINit2YjYstmHINit2YXZhCDZiCDZhtmC2YQg2YfZhdqv2KfZhtmKINio2Kcg2KfYsdin2KbZhyDZhdiv2YQg2LHZitin2LbZiiDZvtmK2LQg2KjZitmG2Yog2KrZgtin2LbYpyDZiCDYqNmH2Ybar9in2YUg2LPYp9iy2Yog2YXYp9iq2LHZitizINiz2YHYsQ==

طرح داده کاوی تراکنش های کارت های هوشمند در حوزه حمل و نقل همگانی با ارائه مدل ریاضی پیش بینی تقاضا و بهنگام سازی ماتریس سفر

طرح داده کاوی تراکنش های کارت های هوشمند (من کارت) در حوزه حمل و نقل همگانی (اتوبوسرانی و قطارشهری) با ارائه مدل ریاضی پیش بینی تقاضا و بهنگام سازی ماتریس سفر

این طرح می تواند بصورت مداوم و پیوسته در طول سال پروفیل تقاضای خطوط حمل و نقل همگانی مخصوصا اتوبوسرانی را ارایه دهد.

با داشتن پروفیل تقاضا می توان بصورت پویا ناوگان و خطوط را مدیریت نمود. همچنین این طرح می تواند گامی موثر در جهت درک کامل برنامه ریزان از رفتار کاربران خدمات حمل و نقل همگانی و در نتیجه ارایه خدمات متناسب با تقاضای واقعی از خدمات حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی و قطارشهری) باشد.

لذا نتایج این تحلیل می تواند در پیش بینی تقاضا، درک روابط بین داده ها در ارایه صحیح خدمات در آینده و اصلاح خدمات کنونی و ارایه شده بسیار موثر باشد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5264026323954
Qt: 2.8932273387909