فرم مشاهده خبر
فرم مشاهده مسئول

مجتبی شاکری روش

مدیرکل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

متولد
2YXYr9mK2LHZg9mEINiv2YHYqtixINii2YXYp9ix2Iwg2b7amNmI2YfYtCDZiCDZhdi32KfZhNi52KfYqiDYsdin2YfYqNix2K/ZiiA6INmF2KzYqtio2Yog2LTYp9mD2LHZiiDYsdmI2LQ=
اطلاعات تماس
-
05131291853
-
سوابق
-
-
-
-
-
-