دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی

این دفتر در سال 1396 با ادغام مدیریت پژوهش و توسعه؛ و مدیریت آمار و تحلیل تحت عنوان «دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی» تشکیل گردید و شرح وظایف آن به شرح ذیل می باشد:

درحوزه آمار و تحلیل اطلاعات:

 • نظارت بر راهبری فرایندهای آمار و تحلیل و داده کاوی شهری و سازمانی؛ و ارتقا و صحت سنجی آمارهای تولیدی
 • نظارت بر اصلاح و گسترش موضوعی اقلام و شاخص های آماری؛ متناسب با نیازهای شهروندان و مدیران سازمانی و شهری
 • برنامه ریزی و نظارت بر اصلاح ساختار و جریان داده و اطلاعات؛ به منظور معتبرسازی و صحت سنجی بسترهای اطلاعاتی
 • سیاستگذاری و تلاش در خصوص شناسایی و توسعه داده های مکانی
 • اولویت بندی، اصلاح و توسعه لایه ها و توسعه غنی سازی اطلاعات توصیفی سامانه SDI
 • ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای تحلیل داده های مکانی به منظور شناسایی مسایل سازمانی و شهری

در حوزه مطالعات و تحقیقات راهبردی:

 • سیاستگذاری و نیازسنجی سالانه مطالعات مورد نیاز شهر و شهرداری با همکاری ذینفعان
 • نظارت عالیه بر امور کنترل و تحویل گیری سطوح مطالعاتی شهرداری و واحدهای وابسته
 • نظارت راهبردی بر فعالیت ها و خدمات مراکز و نیروهای مطالعاتی و پژوهشی شهرداری
 • بررسی و تحلیل تحولات و تدوین اهداف و راهبردهای شهر و شهرداری با همکاری ذیتفعان
 • نظارت بر تهیه و تحویل گیری مطالعات راهبردی شهر و شهرداری