فهرست معرفی کتاب
 • راه های رفته نرفته

  راه های رفته نرفته

  کتاب حاضر مجموعه ای از اقدامات و تلاش شبانه روزی کارشناسان معاونت ها ، مناطق ، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری است که با توجه به عنایات ویژه ...

 • درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی

  درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی

  مسیر صحیح حرکت در این مسیر و رسیدن به موفقیت مقاوم سازی ساخت درونی اقتصاد خواهد بود. شهرداری مشهدطی 12 سال اخیر در چند گام این مسیر را دنبال نموده ...

 • گزارش ممیزی فرم های مناطق شهرداری مشهد

  گزارش ممیزی فرم های مناطق شهرداری مشهد

  احصا، تدوین ، اجرا، نظارت و بهبود فرآیندها در هر سازمان کلیدی ترین اقدام نظام های مدیریتی بوده و با اجرای صحیح نظام فرآیندها و کیفیت زمینه تحول ، ...

 • انعکاس 1400-1396

  انعکاس 1400-1396

  انعــکاس دفتــر نوســازی و تحــول 1400 - 1396 گــزارش عملکــرد چهارســاله ( ســازمانی معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری ...

 • اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

  اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

  مرکــز نــوآوری شــهری بــا قرارگرفتــن در حلقــه اول اکوسیســتم؛ بــا هدایــت نخبــگان و متخصصــان بــه حــل مســائل شــهری و شــکل گیری ایده هــای ...

 • بودجه مصوب سال 1400 شهرداری مشهد مقدس

  بودجه مصوب سال 1400 شهرداری مشهد مقدس

  نظــام بودجــه کمــک موثــری در برنامه ریــزی، هماهنگــی و کنتــرل فعالیت هــای ســازمان دارد. کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه دنیــا در ...

 • خلاصه بودجه سال 1400 شهرداری مشهد به زبان ساده

  خلاصه بودجه سال 1400 شهرداری مشهد به زبان ساده

  این کتابچه اهداف، ماموریت ها، تهدید و فرصت ها و فرآیند تهیه و تنظیم بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و سازمانها و شرکت های تابعه اشاره شده است . و تلاش ...

 • اطلس جامع محلات شهر مشهد

  اطلس جامع محلات شهر مشهد

  با گذشت بیش از 12 سال از آخرین تقسیم بندی شهری مشهد، براساس دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها که با هدف ایجاد ...

 • اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

  اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

 • به آینده خوش آمدید

  به آینده خوش آمدید

  به آینده خوش آمدید چگونه یک کارخانه ی نوشابه سازی به کارخانه ی نوآوری تبدیل می شود؟