فهرست معرفی کتاب
 • بودجه به زبان ساده 1401

  بودجه به زبان ساده 1401

  مهم ترین مباحث مطرح شده در این کتاب پس از ارایه چشم انداز شهرمشهد، چرخش های تحول آفرین، راهبردهای بودجه، شرایط حاکم بر تدوین بودجه سال آینده، ویژگی ...

 • فرآیندهای مدل سازی شده شهرداری مشهد

  فرآیندهای مدل سازی شده شهرداری مشهد

  معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد مدیریت فرآیندها را به عنوان عاملی مهم برای تحول آفرینی مدنظر قرار داده و بدین منظور ضمن شناسایی ...

 • ساختار تشکیلاتی مصوب شهرداری مشهد سال 97

  ساختار تشکیلاتی مصوب شهرداری مشهد سال 97

  هرچند شهرداری‎ها دولتی محسوب نمی‎شوند، ساختار و تشکیلات سازمانی آن‎ها تابعی از قانون است و شهرداران توان محدودی در تغییر این ساختارها دارند، آن هم در ...

 • آشنایی با مراکز محلات مشهد

  آشنایی با مراکز محلات مشهد

  این کتاب در خصوص تعاریف و مفاهم کاربردی، مفهوم محله ، امتیاز منطقه بندی تراکمی، ارتفاعی، کاربردی و سوابق تاریخی ، همچنین بخش سنجش وضع موجود محلات ...

 • راه های رفته نرفته

  راه های رفته نرفته

  کتاب حاضر مجموعه ای از اقدامات و تلاش شبانه روزی کارشناسان معاونت ها ، مناطق ، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری است که با توجه به عنایات ویژه ...

 • درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی

  درآمدی بر اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها از مبانی نظری تا الگوی عملیاتی

  مسیر صحیح حرکت در این مسیر و رسیدن به موفقیت مقاوم سازی ساخت درونی اقتصاد خواهد بود. شهرداری مشهدطی 12 سال اخیر در چند گام این مسیر را دنبال نموده ...

 • گزارش ممیزی فرم های مناطق شهرداری مشهد

  گزارش ممیزی فرم های مناطق شهرداری مشهد

  احصا، تدوین ، اجرا، نظارت و بهبود فرآیندها در هر سازمان کلیدی ترین اقدام نظام های مدیریتی بوده و با اجرای صحیح نظام فرآیندها و کیفیت زمینه تحول ، ...

 • انعکاس 1400-1396

  انعکاس 1400-1396

  انعــکاس دفتــر نوســازی و تحــول 1400 - 1396 گــزارش عملکــرد چهارســاله ( ســازمانی معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری ...

 • اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

  اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

  مرکــز نــوآوری شــهری بــا قرارگرفتــن در حلقــه اول اکوسیســتم؛ بــا هدایــت نخبــگان و متخصصــان بــه حــل مســائل شــهری و شــکل گیری ایده هــای ...

 • بودجه مصوب سال 1400 شهرداری مشهد مقدس

  بودجه مصوب سال 1400 شهرداری مشهد مقدس

  نظــام بودجــه کمــک موثــری در برنامه ریــزی، هماهنگــی و کنتــرل فعالیت هــای ســازمان دارد. کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه دنیــا در ...

No Cache
Gt: 1.8812367121379
Qt: 2.1691963672638