فهرست معرفی کتاب
 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 12

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 12

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 11

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 11

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 10

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 10

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 9

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 9

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 8 قسمت دوم

  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 8 قسمت دوم

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 8 قسمت اول

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 8 قسمت اول

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 7

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 7

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 6

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 6

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 5

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 5

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 4

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 4

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

No Cache
Gt: 2.4925786654154
Qt: 2.5902602672577