فهرست معرفی کتاب
 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 3

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 3

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 2

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 2

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 1

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97 منطقه 1

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97

  برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد 1400-97

  نظام جامع برنامه ریزی در شهرداری مشهد مبتنی بر تفکر راهبردی است و برای سه سطح زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تدوین شده است . برنامه بلند مدت ...

 • چراغ راه

  چراغ راه

  این کتاب در هفت فصل شامل تعریف مفاهیم و بیان مسئله، حوزه های ماموریتی حمل و نقل و ترافیک، خدمات و محیط زیست شهری ، فرهنگی و اجتماعی، مدیریت ایمنی و ...

No Cache
Gt: 2.5537672042847
Qt: 2.9099655151367