فهرست دستورالعمل
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf دستورالعمل رهگیری اسناد مالی تأمین کنندگان در حوزه های ستادی ۲.۵۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل وحدت رویه نحوه پیگیری اجرای آرای کمیسیونهای ماده صد قلع، تعطیل و تبدیل ، جریمه و فرم قرار ۱.۳۸ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه تهاتر بدهی شهرداری با صدور مجوز ساختمانی ۹۸۶.۶۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل پیشگیری از ویروس کرونا در پروژه های عمرانی ۲.۵۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل کمیته های فنی و شهرسازی مناطق شهرداری مشهد ۱.۲۶ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه نمونه برداری، ارزیابی، حدود پذیرش و کسربهای کفپوشهای بتنی ۱.۲۲ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل نحوه نمونه برداری، ارزیابی، حدود پذیرش و کسربهای جداول بتنی پیشساخته، ماهیچه بتنی و بتن لیسهای کف ۱.۳۴ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل پیگیری و وصول اسناد نکول شده ۹۴۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل اعطای هدایای مناسبتی تقویمی به سرمایه های انسانی ۵.۱۵ مگابایت دریافت فایل
pdf دستورالعمل وحدت رویه نحوه اجرای آرای قلع بنای کمیسیون ماده صد ۱.۹۴ مگابایت دریافت فایل
No Cache
Gt: 1.4866660435994
Qt: 1.6722681522369