۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰۹:۴۳ ۶۶
طبقه بندی: معاونت خدمات شهری
چچ

دستورالعمل عملیات مقابله با مشکلات ناشی از بارندگی و رفع آبگرفتگی

مطابق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، یکی از وظایف اصلی شهرداری اتخاذ تدابیرمناسب به منظور حفظ شهر از خطر سیل و مقابله با حوادث غیرمترقبه و رفع مشکلات ناشی از آن در سطح شهر می باشد. لذا با توجه به اینکه رفع نواقص و پیگیری آنها از اهمیت بالایی برخوردار و مبنای بسیاری از تصمیم های مدیریتی بوده و به عنوان اسناد معتبر مورد استفاده قرار میگیرد، نیاز است که دستورالعمل منسجم و یکپارچه ای برای کلیه مناطق شهرداری مشهد، تدوین گردد. در این دستورالعمل چگونگی مدیریت حادثه غیر مترقبه سیل به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، و فازبندی زمانی چرخه مدیریت حادثه آن، بر اساس شرح روش زیر، تدقیق می گردد:
از منظر مدیریت حوادث، بارندگی وحوادث ناشی از آن، وابسته به میزان بارش و آسیب ها واثرات ناشی از بارندگی می باشد. لذا بایستی برنامه ها و اهداف کلی عملیات مقابله با مشکلات ناشی از بارش باران و رفع آبگرفتگی تبیین گردد. در این راستا، چگونگی عملیات هدایت آبهای سطحی، در اشکال مختلف آن روش های رفع آبگرفتگی و تجمع آب تشریح می گردد. همچنین اقداماتی که با توجه به انواع بارش ومیزان آن انجام می گیرد، مشخص شده است.
درهنگام بارش باران جهت رفع آب گرفتگی یکسری اقدامات باید قبل از بارش تا پس از بارش انجام گیرد؛ جهت هماهنگی های لازم برای این امر، ستادهای اجرایی وعملیاتی، بشرح ذیل تشکیل می شود، تا با توجه به اعضاء هر کدام از ستادها، اختیارات و وظایف محوله، اقدامات لازم به منظور کاهش مشکلات ناشی از بارش باران صورت گیرد.
1. ستاد اجرایی مقابله با مشکلات ناشی از بارش باران
ستاد اجرایی پیش از بارش باران با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیان بار آن
ستاد اجرایی حین بارش باران
ستاد اجرایی پس از بارش باران
2. ستاد عملیاتی مقابله با مشکلات ناشی از بارش باران
ستاد عملیاتی پیش از بارش باران با هدف پیش بینی شرایط، برنامه ریزی و ارائه برنامه کاری
ستاد عملیاتی حین بارش باران با هدف رفع آبگرفتگی و تجمع آب معابر
ستاد عملیاتی پس از بارش باران با هدف بازگرداندن شرایط منطقه به شرایط عادی قبل از بارش
-
مرجع صادرکننده: معاونت خدمات شهری
شماره: IN-023-105
تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
فایل ضمیمه
No Cache
Gt: 2.6080193519592
Qt: 2.2515914440155