فهرست معرفی کتاب
 • انعکاس 1400-1396

  انعکاس 1400-1396

  انعــکاس دفتــر نوســازی و تحــول 1400 - 1396 گــزارش عملکــرد چهارســاله ( ســازمانی معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری ...

 • اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

  اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

  مرکــز نــوآوری شــهری بــا قرارگرفتــن در حلقــه اول اکوسیســتم؛ بــا هدایــت نخبــگان و متخصصــان بــه حــل مســائل شــهری و شــکل گیری ایده هــای ...

 • بودجه مصوب سال 1400 شهرداری مشهد مقدس

  بودجه مصوب سال 1400 شهرداری مشهد مقدس

  نظــام بودجــه کمــک موثــری در برنامه ریــزی، هماهنگــی و کنتــرل فعالیت هــای ســازمان دارد. کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه دنیــا در ...

 • خلاصه بودجه سال 1400 شهرداری مشهد به زبان ساده

  خلاصه بودجه سال 1400 شهرداری مشهد به زبان ساده

  این کتابچه اهداف، ماموریت ها، تهدید و فرصت ها و فرآیند تهیه و تنظیم بودجه سال 1400 شهرداری مشهد و سازمانها و شرکت های تابعه اشاره شده است . و تلاش ...

 • اطلس جامع محلات شهر مشهد

  اطلس جامع محلات شهر مشهد

  با گذشت بیش از 12 سال از آخرین تقسیم بندی شهری مشهد، براساس دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها که با هدف ایجاد ...

 • اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

  اقدامات نوآورانه و خلاقانه شهرداری مشهد

 • به آینده خوش آمدید

  به آینده خوش آمدید

  به آینده خوش آمدید چگونه یک کارخانه ی نوشابه سازی به کارخانه ی نوآوری تبدیل می شود؟

 • بودجه مصوب سال 99 شهرداری مشهد

  بودجه مصوب سال 99 شهرداری مشهد

 • الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری مشهد

  الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری مشهد

 • خلاصه بودجه شهرداری مشهد به زبان ساده 1399

  خلاصه بودجه شهرداری مشهد به زبان ساده 1399

  خلاصه بودجه شهرداری مشهد به زبان ساده