اداره کل منابع انسانی
پروژه های شاخص
وضعیت پروژه : خاتمه یافته
عدم لزوم ثبت اثر انگشت

عدم لزوم ثبت اثر انگشت

وضعیت پروژه : خاتمه یافته
جلسات تخصصی پرسش و پاسخ کارمندان شهرداری مشهد

جلسات تخصصی پرسش و پاسخ کارمندان شهرداری مشهد

وضعیت پروژه : خاتمه یافته
دومین جلسه تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر پیمانی شهرداری مشهد

دومین جلسه تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر پیمانی شهرداری مشهد