اداره کل منابع انسانی
پروژه های شاخص
وضعیت پروژه : خاتمه یافته
اطلاعیه مهم بازنگری سوابق بیمه ای کارکنان

اطلاعیه مهم بازنگری سوابق بیمه ای کارکنان

وضعیت پروژه : خاتمه یافته
عدم لزوم ثبت اثر انگشت

عدم لزوم ثبت اثر انگشت

وضعیت پروژه : خاتمه یافته
جلسات تخصصی پرسش و پاسخ کارمندان شهرداری مشهد

جلسات تخصصی پرسش و پاسخ کارمندان شهرداری مشهد