دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
پروژه های شاخص
وضعیت پروژه : خاتمه یافته
نمونه هایی از مهندسی معکوس برد های الکترونیک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

نمونه هایی از مهندسی معکوس برد های الکترونیک شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

وضعیت پروژه : خاتمه یافته
نمونه هایی از مهندسی معکوس قطعات شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

نمونه هایی از مهندسی معکوس قطعات شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد