• مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی : هدا پیروی

    هدا پیروی

    مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی
    پست الکترونیک : -
    تلفن : 05131292841
    نمابر : -