• سرپرست دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی : مجتبی شاکری روش

    مجتبی شاکری روش

    سرپرست دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی
    پست الکترونیک : -
    تلفن : -
    نمابر : -