• مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد : جمال حسن بارانی

    جمال حسن بارانی

    مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد
    پست الکترونیک : -
    تلفن : -
    نمابر : -