• سرپرست اداره کل منابع انسانی : رضا رحمانی

    رضا رحمانی

    سرپرست اداره کل منابع انسانی
    پست الکترونیک : -
    تلفن : -
    نمابر : -