• مدیریت تشکیلات، بهبود روشها و آموزش
   مدیریت تشکیلات، بهبود روشها و آموزش

   مدیریت تشکیلات، بهبود روشها و آموزش


   این مدیریت مشتمل برسه گروه تشکیلات،گروه بهبودروشهاوگروه آموزش می باشدکه هرکدام به صورت مجزا وتحت نظر مدیریت فوق مشغول به فعالیت می باشند.

    اهم وظایف این مدیریت در مجموع عبارتست از:

   نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.

   صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.

   نظارت بر تهیه چارت سازمانی و ایجاد یک سازمان تشکیلاتی جدید و به روز.

   سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

   رسیدگی و نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری.

   ارائه خدمات مشورتی در زمینه بهبود سیستمها و روشهای گردش کار به واحدهای تابعه شهرداری و سازمانهای وابسته.

    نظارت و بررسی نحوه گردش کار هر یک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تجدید نظر در سیستم و روشهای انجام کار در جهت بهبود و بالندگی سازمان

   نظارت بر تهیه و تنظیم نظام اداری مبنی بر تکریم ارباب رجوع بر اساس سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا.

   نظارت در تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی کارکنان و اهتمام در اجرای آن به منظور آموزش نیروی انسانی.

   نظارت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان اعم از بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و اضطراری

   * اهم وظایف گروه تشکیلات به شرح ذیل می باشد :

   تهیه و تدوین برنامه زمانبندی برای گروه تحت سرپرستی و راهنمایی و مشورت با پرسنل زیر مجموعه.

   شرکت در سمینارها و جلسات و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مدیریت.

   بازدید ادواری از دوائر شهرداری و نظارت بر تهیه چارتهای تشکیلاتی پیشنهادی جدید.

   تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه گروه تشکیلات.

   انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل.

   انجام اصلاحات واجرای سازمان تفصیلی نیروی انسانی شهرداری مشهد.

   رسیدگی بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری

   نظارت بر تهیه و پاسخ استعلامات واصله و کارآفرینی به منظور اعلام پستهای بلاتصدی جهت استخدام جدید نیروی انسانی

   نظارت بر تهیه وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

   انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات ، استخدام و طبقه بندی مشاغل در مورد کارکنان

   مطالعه و بررسی واحدها به منظور تقسیم وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدهای شهرداری

   اخذ آمار پرسنلی و تجزیه و تحلیل آن با توجه به پستهای مصوب

   بررسی و تهیه دفترچه شرایط احراز برای مشاغل موجود در شهرداری

   انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل

   تهیه چارت های سازمانی برای ایجاد یک سازمان تشکیلاتی جدید و به روز

   پیگیری در امر تشکیل کمیته های راهبردی، جلسات،سمینارها و آماده نمودن سوابق و مدارک لازم

   پیگیری در جهت مصوب شدن سازمان های تفصیلی شهرداری و سازمانهای ذیربط

   بازدید و کار سنجی از سازمانها در صورت لزوم

   * اهم اقدامات انجام شده گروه تشکیلات تا سال 92

   1-  نظارت براجرایی نمودن و رعایت چارت مصوب

   2-  پویانمودن تشکیلات سازمانی

   3- تدوین شرایط احراز مشاغل و شرح وظایف پستها

   4- بازنگری و طراحی چارت جدید شهرداری

   5- تدوین دستورالعمل تفویض اختیار با هدف تمرکز زدایی ازستاد

   * اهم برنامه های آتی گروه تشکیلات

   جابجایی برخی از ماموریتهای سازمانها

   اخذ چارت سازمانی موسسات فاقد چارت

   تلفیق و ادغام برخی ازسازمانها در صورت حمایت شورای محترم

   بازنگری و مهندسی مجددساختار تشکیلاتی شهرداری و سازمانهای تابعه

   اجرای نظام نامه های مربوط به پویایی تشکیلات

   ** اهم وظایف گروه آموزش به شرح ذیل می باشد :

   تهیه و تدوین برنامه زمانبندی برای گروه تحت سرپرستی و راهنمایی و مشورت با پرسنل زیر مجموعه.

   برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها ، گردهمایی ها،ارزیابی و انتخاب مشاورین،اساتید و ... برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با دوره فوق

   تجزیه و تحلیل و مطالعه سطح سواد کارکنان با مشاغلی که درحال حاضر درآن اشتغال دارند به منظور برنامه ریزی آموزشی و پیش بینی دوره های آموزشی متناسب با سطح سواد کارکنان .

   نظارت بر پرداخت شهریه تحصیلی کارکنان دانشجو براساس آئین نامه آموزشی شهرداری.

   مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی کلیه کارکنان و تنظیم تقویم آموزشی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت.

   ارزشیابی دوره های آموزشی درحین اجرا و بعد ازپایان دوره به جهت تعیین نارسائی ها.

   نظارت بر تهیه آئین نامه های آموزشی جدید کارکنان شهرداری ، نظارت برحسن اجرای دوره های آموزشی مختلف همچنین بررسی نیازسنجی آموزشی کارکنان.

   تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه آموزش شهرداری مشهد

   انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.

   ** اهم اقدامات انجام شده گروه آموزش تا سال 92

   تهیه آئین نامه آموزشی کارکنان شهرداری

   تهیه نیازسنجی آموزشی براساس پست های مصوب ( شامل 1837 پست مصوب شهرداری مشهد )

   تهیه دستورالعمل اجرایی آموزشی کارکنان

   تهیه دستورالعمل برنامه ریزی و اجرای آموزش استادشاگردی ( باهزینه کم و نظارت مناسب )

   تهیه و اجرایی نمودن سامانه آموزشی جامع کارکنان ( جام )

   تهیه سامانه دوره های آموزش مجازی ( e-Learning )

   برگزاری دوره های مجازی ( مکاتبه ای ، صوتی ، تصویری ، inline&offline )

   ** اهم برنامه های آتی گروه آموزش

   سنجش اثربخشی آموزش ها

   تدوین کتب آموزشی بامحتوای بومی برای شهرداری وسایر علاقه مندان داخلی و خارجی

   ممانعت از ارتقاء شغلی پرسنل آموزش ندیده

   تهیه پودمانهای آموزشی ویژه مشاغل شهرداری

   *** اهم وظایف گروه بهبودروشها به شرح ذیل می باشد :

   -      بهبود و اصلاح مستمر، یکپارچه‌سازی، استاندارد و مستند نمودن فرایندهای و روش‌های کاری هر یک از واحدهای شهرداری و اطلاع‏رسانی منسجم و پویا آنها و تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی لازم و ایجاد هماهنگی و وحدت عمل و ارائه روش‌های مناسب و بهبود یافته.

   -      پیاده سازی طرح تکریم از طریق استقرار نظام آراستگی محیط کار به منظور ایجاد محیطی شاداب و پویا

   -      دستیابی به رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسایل سازمان و بهبود مستمر

   -      تجمیع,‌ یکپارچه‌سازی و بکارگیری استانداردهای مرتبط در حوزه تخصصی مدیریت شهری

   -      ایجاد ساختاری منسجم و وحدت رویه در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌های مرتبط با تعالی سازمانی

   *** اهم اقدامات انجام شده گروه بهبود روشها تا سال 92

   استقرار و استمرار سیستم مدیریت کیفیت در36 حوزه شهرداری مشهد

   استقرار نظام تعالی سازمانی

   استقرار نظام آراستگی سازمانی (5S )

   استقرار نظام پیشنهادها

   *** اهم برنامه های آتی گروه بهبودروشها

   اجرای طرح یکپارچه سازی فرآیندها درحوزه ستاد و صف ( مناطق ) مستندسازی آنها

   اجرای طرح بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی

   ایجاد بسترهای لازم درجهت دستیابی به سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی ( BPMS)

    

    
   مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی
   نام و نام خانوادگی:هدا پیرویتاریخ و محل تولد: -
   میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد - مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
   رایانامه:peyravi-hoda@mashhad.irتلفن:051-32006841
   فکس: . 2244207
   پل های ارتباطی
   تلفن تماس :051-32244207فکس :051-32244207رایانامه :--
   آدرس :مشهد مقدس - میدان شهدا -شهرداری مرکزی - ساختمان توسعه - طبقه چهارم
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما