• آموزش رایگانICT به افراد جویای کار
   آموزش رایگانICT به افراد جویای کار

   آموزش رایگانICT به افراد جویای کار

   کد اطلاعیه: 6089466
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
   تعداد بازدید:96

   بیکاری یکی از معضلات مهم کشور اســت که دولت های مختلف برای بهبــود اوضاع اقتصادی خود همیشــه به دنبال راهکارهایی برای رفع آن هســتند. در این معضل می توان دو طرف دولت و افراد جویای کار را متصور بود که هر طرف برای حــل این معضل بایــد اقداماتی انجام دهد. اینکه بیــکاری جوانان را تمام و کمال به گردن دولت بیندازیم، امری اشــتباه و نگاهی سطحی به این معضل است. هر چند دولت وظایفی از جمله آماده سازی بستر مناسب برای ایجاد شغل، دارد اما در طرف دیگر افراد بیکار باید سطح پایه ای از مهارت برای ورود بــه بــازار کار را کســب کنند؛ مهارت هایی کــه صرفا بــا گذراندن دوره های دانشگاهی به دست نمی آید و به دریافــت آموزش از ســوی فرد جویای کار نیاز دارد.

   آمارها نیز این مطلب را تأیید می کنند و در همین باره شــکوه میرشــاهی، مدیرکل دفتــر جــذب و حمایت از سرمایه گذاری اســتانداری خراسان رضوی، می گوید: 77 درصد بازار کار در خراسان رضوی به نیروی کار ماهر و آمــوزش دیده متعلق بوده اســت و مطالعات نشان می دهد بازار کار استان به نیــروی کار ماهر و آمــوزش دیده نیازمند است. اما یکــی از بهتریــن بســترها برای راه اندازی انواع شــغل در دنیا و البته ایران بســتر ICT اســت که دولت دوازدهم با توجه به این فرصت سعی در آماده ســازی و بهبــود کیفیت آن دارد و در ابتــدای کار وعده ایجاد 90 هزار زمینه اشتغال در ICT را داد. در همین راستا نیز وزارت ارتباطات طی حکمی، فراهم ســازی زیرساخت های آموزشــی و مهارتی 90 هزار شــغل مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را خواستار شده است.

   رئیس دانشــکده مخابــرات، مجری طرح فراهم ســازی زیرســاخت های آموزشی90هزار شــغل ICT با بیان اینکه طبق این حکــم طرحی رایگان برای مهارت آموزی به افــراد جویای کار در نظر گرفته شــده است، گفت: این طرح در قالب اجرای طرح «تکاپو» قرار گرفته و دولت با ســرمایه گذاری در تمام اســتان ها از طریق دانشکده علمی کاربردی مخابرات در صدد حل معضل اشتغال است.

   وحیــد یزدانیان در گفت وگــو با مهر افزود: درباره مهارت آموزی به سربازان نظام وظیفــه نیز طی توافق با ســتاد کل نیروهای مســلح مقرر شد تربیت ســرباز معلمانی که به آموزش ICT به ســایر ســربازان اقدام می کنند به صورت رایگان انجــام پذیرد.پیش از این نیز بــا اجرای طــرح «تکاپو» در خراســان رضوی در رســته فناوری اطلاعات، شش هزار فرصت شغلی در این استان از طریق طرح هایی همچون تاچسی، تأمین زیرساخت های مسکن مهر، شــهرک ها و نواحــی صنعتی و راه اندازی شــتاب دهنده در دانشگاه فردوسی برای ورود افراد جویای کار به بازار، سامان دهی و ایجاد شده است.
   نویسنده: حامد سرادار

   منبع: شهرآرا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما