• سلامت هوشمند نیاز حوزه درمان کشور
   سلامت هوشمند نیاز حوزه درمان کشور

   سلامت هوشمند نیاز حوزه درمان کشور

   کد اطلاعیه: 6093543
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
   تعداد بازدید:85

   طـی سـالیان اخیـر، پیشـرفت فنـاوری سـبب توسـعه مفهـوم شـهر هوشمند شـده اسـت. این توسـعه سـبب ایجاد تردیدهای متفاوتی در گردانندگان شـهرها شـده اسـت چـرا کـه عـده ای بر ایـن باورند کـه برپایی یک شـهر هوشـمند بـه سـرمایه های وسـیعی نیـاز دارد. در نگرش پروژه شـهرهای هوشـمند ابتـدا زیرسـاخت های اصلـی فراهـم می شـود و کیفیـت زندگـی بـرای شـهروندان بـه میـزان در خـور توجهی بهبـود می یابـد. بدیهی اسـت افزایش کیفیـت زندگی با پیشـرفت فنـاوری و بـه ویـژه فناوری هـای هوشـمند بـرای بهبـود زیرسـاخت ها، توسـط تجزیـه و تحلیل های مهندسـی دانش و هوش مصنوعـی خواهد بود. همانطـور کـه شـهردار محتـرم مشـهد در آغـاز بـه کار پنجمین دوره شـورای اسـلامی شـهر بـر اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در حـوزه سـامانه های مهندسـی سـلامت تأکیـد داشـتند، ایـن مهـم بایـد بـه زودی در تمـام شـهر اجرایـی شـود تـا بـه بهبـود وضع سـلامت با تأکید بـر اسـتانداردهای سـلامت هوشـمند کمـک کنـد. در شـهرهای هوشـمند بزرگ دنیـا مانند تورنتـو و آیندهـوون، غول هـای فنـاوری جهان مثـل گـوگل در حـال کار، بـر روی بخش هـای مختلـف هوشمندسـازی از جملـه سـلامت هوشـمند هسـتند. در ایـن فنـاوری بـا اسـتفاده از دسـتگاه های پوشـیدنی و حسـگرهایی کـه می توانـد اطلاعـات سـلامتی افـراد را پایـش کنند، تـلاش می شـود کـه سـطح سـلامت شـهروندان ارتقـا یابـد. در حـال حاضـر کشـور مـا در زمینـه سـلامت هوشـمند، عقـب اسـت و از جملـه حوزه هایـی بـه شـمار مـی رود که مفاهیـم مرتبـط بـا آن هنـوز بـه انـدازه کافـی بـرای مدیـران و مـردم جـا نیفتاده اسـت؛ امـا می توانیـم بـا اسـتفاده از تجربه هـای مختلـف دیگـر کشـورها، بـا سـرعت بیشـتری در ایـن مسـیر حرکـت کنیـم. بـا توجـه بـه اینکـه مـا در مشـهد دارای مزیـت رقابتـی به نام «گردشـگری سـلامت» هسـتیم و بـا توجه به قیمت مناسـب خدمات درمانی و همچنیـن وجـود پزشـکان متخصـص، مقصـد گردشـگری سـلامت بسـیاری از شـهروندان کشـورهای همسـایه می باشیم، ایـن شـهر می توانـد بهتریـن نقطه برای آغاز پروژه «سـلامت هوشـند» در کشـور باشـد. ایـن روزهـا بـا مشـکل کمبـود برخـی داروهـا هـم مواجـه هسـتیم کـه سـامانه های هوش مصنوعـی می تواننـد امـکان مدیریـت تبادلات دارویـی را توسـط داروخانه ها در یـک فراینـد کامـلا مدیریت شـده، فراهم کننـد تـا شـهروندان بـه سـرعت بتواننـد داروخانـه ای کـه داروی مورد نظرشـان را دارد، بیابنـد و بـه آن مراجعـه کننـد. مسـلما بـا اجـرای ایـن طـرح و تجربـه شـهروندان از اینکـه خدمـات درمانـی بـا شـیوه ای بهتر و مزایـای رفاهی بیشـتر به آنـان ارائـه می شـود، خود بـه خـود مردم به سـمت اسـتفاده از این خدمـات ترغیب می شـوند و مدیـران نیـز تمایل بیشـتری بـرای بـردن مجموعه هـای درمانی شـان به سـمت اسـتفاده از ایـن فناوری هـا پیدا خواهنـد کـرد.
   نویسنده : سیدمحمدرضا فرشچی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

   منبع: شهرآرا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما