• آرمان شهر کودکان
   آرمان شهر کودکان

   آرمان شهر کودکان

   کد اطلاعیه: 6096873
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   تعداد بازدید:72

   شهرهای هوشمند برای کودکان چه ویژگی هایی دارند؟
   به گفته سازمان ملل، در حال حاضر یک میلیارد کودک در جهان در فضاهای شهری زندگی می کنند و تا سال 2030 ،60 درصد از ساکنین مناطق شــهری زیر 18سال خواهند داشت. اما شــهرهای هوشــمندِ مناســبِ کودکان چه ویژگی هایی دارند؟ موارد زیر مهم ترین و ابتدایی ترین نیازهای یک شــهر برای تبدیل شدن به یک شــهر هوشــمند کودکان را یادآور می شوند. بخش های زیادی از این مطلب برگرفته از یادداشتی اســت که پیش تر در وب سایت SMARTCITIESDIVE منتشر شده است.
   همه در کنار هم
   همه مزایای زندگی شهری برای خانواده ها مانند امکان پیاده روی، دسترسی سریع تر و آسان تر به حمل ونقل عمومی و همچنین خدمات شهری، امکان پذیر نخواهد بود مگر با زندگی در مناطقی متراکم تر. البته این به آن معنا نیست که برج های سر به فلک کشیده در آسمان می توانند این تراکم را ایجاد کنند؛ چرا که این برج ها بسیاری از ویژگی های یک منطقه مسکونی را ندارند؛ اما اگر دامنه وسیعی از خانه های شهری، در اشکال مختلف آپارتمان و ویلایی و مانند آن ها بصورت متراکم در یک منطقه کنار هم قرار بگیرند، می توانند مقدمات ایجاد یک شهر هوشمند برای کودکان را فراهم کنند.
   دسترسی راحت به مدرسه ها
   بزرگ کردن کودکان در شهری که دسترسی آسانی به مهدهای کودک و مدارس با کیفیت نداشته باشد، کار چندان راحتی نخواهد بود. در ایده آل ترین شکل، این دسترسی باید به اندازه ای باشد که فاصله خانه تا مدرسه را بتوان بدون نیاز به وسیله نقلیه طی کرد.
   حمل ونقل عمومی در اولویت
   گفته می شود که خانواده ها برای جابه جا کردن کودکان خود در فضاهای مختلف شهری به وسیله های شخصی خود نیاز دارند؛ بااین حال بسیاری از خانواده ها ثابت کرده اند این گزاره چندان هم درست نیست. اگر دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی تسهیل شود،می توان بسیار بهتر از این خدمات استفاده کرد. در بسیاری از شهرهای دنیا، سامانه های استفاده از «خودروهای اشتراکی»، روشی برای رساندن افراد به ایستگاه های حمل ونقل عمومی اســت، افـزون بـر ایـن خانواده ها می توانند در مواقع اضطراری، نیاز خود به خودرو را به وسیله این سامانه ها برطرف کنند.
   امکانات رفاهی در یک قدمی
   به اعتقاد بسیاری از والدین، یکی از مزایای زندگی شهری، دسترسی آسان به امکانات رفاهی است. امکاناتی نظیر مراکز اجتماعی، کتابخانه ها، استخرهای عمومی، سالن های سینما و زمین های بـازی و سرگرمی در شهرهای هوشمند، در دسترس کودکان هست . شهر ها یی هو شمند تر هستند که تلاش کنند امکانات رفاهی متنوع تری را در نزدیکی محل زندگی خانواده ها قرار دهند و کودکان بتوانند بدون نیاز به استفاده از وسایل نقلیه مرسوم، خود را به آنجا برسانند.
   پیاده راهوری
   پیاده راهوری، تنها به معنای امکان پیاده رفتن به سوی یک مقصد نیست. بلکه باید امکاناتی نظیر خطوط عابر پیاده، پیاده روهای هموار و ز یبا سا ز ی ها یی ما نند د ر ختکا ر ی د ر طول مسیر فراهم شود. فروشگاهی در شهر مونترال کانادا در اقدامی جالب توجه، یک میز غذاخوری در پیاده رو قرار داده است و از خانواده ها می خواهد وعده های غذایی خود را با همسایگانشان دور این میز شریک شوند.
   در دل طبیعت
   یکـی از دلایلـی کـه بسـیاری از افـراد در خارج از شـهرها زندگـی می کننـد یـا زندگـی در روسـتاها را ترجیـح می دهند، نزدیکی بیشـتر بـه طبیعـت اسـت. امـا متأسـفانه هم نشـینی انسـان و طبیعـت در نهایـت خیلـی بـه سـود طبیعت نیسـت. کـودکان و البتـه والدین آن ها باید به طبیعت دسترسـی داشـته باشـند. تأثیر فضاهـای سـبز بر جسـم و روان کـودکان نیازی بـه اثبـات ندارد، بـه همیـن دلیل در شـهرهای هوشـمند در فاصلـه 5 تـا 10دقیقـه ای هـر خانـه، آن هـم به صـورت پیـاده، بایـد پـارک یـا بوسـتانی قـرار داشـته باشـد. روش هایـی ماننـد ایجـاد باغ هـا و فضاهای سـبز اشـتراکی بـرای خانواده هـا و افزایـش درختـکاری در سـطح شـهر نیز از دیگر راهکارهای دسترسـی کـودکانِ شـهر بـه طبیعـت اسـت.
   حس خوب امنیت
   در گذشـته کـودکان آزادی بیشـتری در رفت وآمدهـای خـود داشـتند. اصـلا تماشـای گروهـی از کـودکان کـه در اطـراف محلـه خـود مشـغول بـازی باشـند بـه یـک نوسـتالژی تبدیـل شـده اسـت. افزایـش نگرانـی خانواده هـا دربـاره امنیـت کـودکان یکـی از ایـن عواملـی اسـت کـه از حضـور کـودکان در معابـر شـهری، جلوگیـری می کنـد. افزایـش علائـم ترافیکـی بـرای هدایـت بیشـتر و دقیق تـر وسـایل نقلیـه و افـراد پیـاده، می توانـد امنیـت کـودکان را ارتقـا دهـد. در سـال های گذشـته طرحـی در کشـور کانـادا اجـرا می شـد کـه در آن بـا در نظرگرفتـن شـرایطی خاص، نشـانه هایی از پنجـره و درب منـازل آویـزان می شـد و بـه کـودکان یـادآوری می کـرد کـه در صـورت گم شـدن، بـدون نگرانـی از موضوعـی خاص یـا هر مسـئله دیگـر درب ایـن خانـه را بزنند. دوچرخه راهوری دوچرخه سواری برای کودکان، یکی از لذت بخش ترین تفریحات اسـت. برای بسیاری از خانواده های شهری، دوچرخه یکی ا ز و سا یل ا صلی بــر ا ی سفر ها ی شهری است. شهرها موظف هستند امکان دوچرخه سواری آسـان و ایمن را برای شهروندان خود فراهم کنند. هر اقدامی که باعث شود وسیله های نقلیه موتوری سرعت خود را کم کنند، فضای دوچرخه سواری را ایمن تر می کنند.
   جادوی تفریح و سرگرمی
   یافتن جادو برای کودکان کار چندان سخت و پیچیده ای نیست. آن ها در هر چیز ساده ای، یک سرگرمی خارق العاده می یابند. شهرهای هوشمندِ مناسبِ کودکان، برای کمک به ذهن های خلاق آن ها، حضور فعالی دارند. استفاده از پارک های آبی، تاب ها، خطوط عابرپیاده رنگین کمانی، هنرهای شهری جذاب و اِلمان های هیجان انگیز، نه تنها می تواند برای کودکان جذابیت داشته باشد که کودک درون آدم بزرگ ها را هم بیدار خواهد کرد. برای مثال در سانفرانسیسکو آمریکا، پله های یک سازه شهری را شبیه یک پیانو قول پیکر رنگ آمیزی کرده اند تا کودکان با قدم گذاشتن روی این پله ها، آهنگِ ذهن خود را بنوازند.

   نویسنده : عماد پور شهریاری
   منبع: شهرارا
    

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما