• رایانه ای اندازه یک دانه نمک
   رایانه ای اندازه یک دانه نمک

   رایانه ای اندازه یک دانه نمک

   کد اطلاعیه: 6099835
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   تعداد بازدید:66

   کوچک تریــن رایانــه جهــان کــه میکــرو گجتی بــه ابعــاد 3,0 میلی متر است، ســاخته شــد. اگر ذهنیتی از ابعاد 3,0 میلی متر نداریــد، باید بگوییم خیلی کوچک تــر از دانه برنج و چیــزی به اندازه دانه نمــک. یعنــی حــالا مورچه ها هم می توانند رایانه شــخصی داشته باشند و خیلی راحــت با خودشــان حملش کنند این رایانه کوچولو می تواند با اســتفاده از نور مرئی، انتقال اطلاعــات انجام دهد و به این ترتیب در اندازه گیری دمای محل های بسیار کوچک اســتفاده شود و حتی تغییر دمای 1.0 درجه را نیز اطلاع دهد. هر چند هنوز مطمئن نیســتند این میکرو گجت یک رایانه به حســاب می آید یــا نه، چون بعد از خاموش شــدن تمامــی اطلاعات و برنامه هایش از بین می روند، ولی باز هم در زمان روشــن بودن تمامی قابلیت های یک رایانه را در خودش دارد. یعنی در آینده ای نزدیک و با پیشــرفت فنــاوری هیچ بعید نیســت تعدادی رایانه در سلول های بدن کار بگذارند تا وضعیت ســلول به ســلول اعضای بدن را زیر نظر داشته باشند یا حتی به ســلول های عصبی هم فرمــان دهند و دستورات و دریافت های مغز را تغییر دهند. واقعا یک مقدار دارد ترســناک می شــود، بیایید به همان مورچه های کوچولویی که برای خودشان لپ تاپ دارند فکر کنیم

   منبع: شهرارا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما