• هدستی برای توانمند سازی معلولان
   هدستی برای توانمند سازی معلولان

   هدستی برای توانمند سازی معلولان

   کد اطلاعیه: 6108598
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
   تعداد بازدید:56

   برای معلولان حرکتی ایجاد سیستمی که به آن ها امکان دهد تنها با حرکات چشــم به کنترل اجسام بپردازند بسیار کاربردی اســت. در همین باره تاکنون سیستم های ردیابی چشــم متعددی بــرای کمک به معلولان حرکتی توســعه داده شــده که هریک کمبودهای خود را داشــته اند. اما حالا مدل جدیدی توســعه یافته که این مشــکلات را مرتفع کرده است.اساس کار این هدســت کــه «نقطه دید» نــام دارد به این صورت اســت کــه خروجی تصویر دوربین پس از ارسال به رایانه به نقشه ای ســه بعدی از محیط تبدیل می شــود. با ترکیب ایــن داده ها و خروجی سیســتم ردیابی چشــم، مســیر نگاه کاربر و جسم مورد نظر او مشخص می شــود.در نتیجه سیســتم توانایی اجرای دســتوراتی مثل فعال ســازی ویلچر الکتریکی یا راه اندازی بــازوی روباتیک برای گرفتن یک شــیء خاص را دارد.این فنــاوری به جز کمک به معلــولان حرکتــی در زمینه های دیگری نظیر بازی، نرم افزارهای واقعیت افزوده و بررسی بیماری های مؤثر بر حرکات چشم نیز کاربرد خواهد داشت.
   منبع: شهرآرا
    

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما