• هوش مصنوعی خواب آلوده ها را بیدار می کند
   هوش مصنوعی خواب آلوده ها را بیدار می کند

   هوش مصنوعی خواب آلوده ها را بیدار می کند

   کد اطلاعیه: 6113900
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
   تعداد بازدید:69

   خسـتگی و خواب آلودگی کارکنان ادارات در همـه جـای دنیـا وجـود دارد و کارفرماهـا همـواره در پـی مقابلـه بـا آن هسـتند.حالا از ژاپن خبـر می رسـد کـه چنـد مؤسسـه فــناور، سیــستم های تــهویه جدیـدی را آزمایش کرده انـد که از هـوش مصنوعی بـرای تشـخیص و مقابله با خواب آلودگـی کارمنـدان، حیـن کار استفاده می کند. ایـن سیسـتم ها امـکان آن را دارنـد تـا بـا تشـخیص خواب آلودگـی در کارکنـان، دمای هـوا را به میـزان لازم کاهـش دهند تا آنـان را بـه حالـت عـادی بازگرداننـد. بـرای ایـن منظـور از فنـاوری تشـخیص حالـت چهـره کـه شـرکت ژاپنـی «نـک» مبتکـر آن اسـت اسـتفاده می کننـد. در این فنـاوری، حرکـت پلک زیر نظـر قرار می گیـرد و به محض تشـخیص بـه اصطلاح سـنگین شـدن پلـک، از دسـتگاه باد سـرد می وزد.شـرکت« دایکین»، که در این طرح بـا «نـک» همـکاری دارد، امیـدوار اسـت تا ایـن سیسـتم را بـه نحـوی تکمیـل کند که بتوانـد خواب آلودگـی تـک تـک کارکنـان را تشـخیص بدهـد و آنـان را از ایـن حالـت بیرون بیـاورد.
   منبع: شهرآرا
    

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما