• کشف احساسات با حرکات چشم
   کشف احساسات با حرکات چشم

   کشف احساسات با حرکات چشم

   کد اطلاعیه: 6118095
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
   تعداد بازدید:63

   از قدیـم گفته انـد کـه حـرف دل آدم هـا را بایـد از چشمانشـان خوانـد. حـالا فنـاوری دارد ایـن حـرف را بـه واقعیـت تبدیـل می کنـد. دانشـمندان به تازگـی موفـق بـه ابـداع سیسـتمی شـده اند کـه بـا بررسـی و رصـد حـرکات چشـم بـه رایانه هـا امـکان می دهـد به سـرعت و بـا دقـت احساسـات افـراد را تشـخیص دهنـد. ایـن سیسـتم پـس از ردگیـری حـرکات چشـم افـراد در زمانـی کـه آن هـا در حـال مشـاهده تصاویـر مختلـف هسـتند پـی خواهـد بـرد کـه اشـخاص بـه تصاویـر یادشـده احسـاس مثبـت داشـته اند یـا منفـی . سیسـتم یادشـده بـرای پـی بـردن بـه احساسـات افـراد نقاطـی از تصویـر را کـه چشـم روی آن هـا تمرکـز می کنـد در نظـر می گیـرد، سـپس فعالیـت الکتریکـی مغـز را بـرآورد می کنـد تـا مشـخص شـود آیـا مشـاهده بخش هـای مذکـور فـرد را راضی کـرده یـا موجـب حـس نارضایتـی در وی شـده اسـت. اسـتفاده از ایـن فنـاوری دسـته بندی تصاویـر را بـر مبنـای احساسـات انسـان ها تسـهیل می کنـد . سیسـتم یا د شـد ه می توانـد در رشـته های مختلـف پزشـکی و روان شناسـی و غیره کارکردهایی گسـترده داشـته باشـد.

   منبع: شهرآرا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما