• گول زدن پرندگان مزاحم به وسیله پهپاد
   گول زدن پرندگان مزاحم به وسیله پهپاد

   گول زدن پرندگان مزاحم به وسیله پهپاد

   کد اطلاعیه: 6159502
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
   تعداد بازدید:57

   | فیلـم »سـالی« را دیده ایـد؟ داسـتان برخـورد یـک دسـته غـاز بـه هواپیمایـی کـه خلبانـش تام هنکس اسـت و باعث میشـود یـک موتـورش بسـوزد. ایـن اتفـاق مشـکلی جـدی در هدایـت هواپیمـا ایجـاد کـرده و باعـث میشـود جـان مسـافران بـه خطـر بیفتـد. البتـه کـه فیلـم بـر اسـاس یـک داستان واقعی در سـال 2009 ساخته شده و همین موضوع محققان را به فکر سـاختن پهپـادی بـرای حـل ایـن مشـکل انداختـه اسـت. بـرای سـاخت ایـن پهپـاد محققان حرکت دسـته های زیادی را بررسـی کرده و مثلا فهمیدهانـد دسـتههای پرنـدگان چگونه شـکل میگیرند و چطـور پرندگانی کـه در کنارههـای دسـته هسـتند، بـه تهدیـدات واکنش نشـان میدهند. سـپس بـر اسـاس همیـن اطالعـات مدلهـای ریاضـی ایجـاد کردهانـد. یکـی از دسـتاوردهای ایـن بررسـی ایـن اسـت که فهمیدهاند وقتـی پرندههای کناری دسـته احسـاس خطر کننـد و مسیرشـان را تغییر دهنـد، روی بقیـه پرندههـا هـم اثـر میگذارنـد، امـا اگـر ایـن تهدیـد نزدیـک باشـد و سـریع اتفـاق بیفتـد، پرندههـا پراکنـده میشـوند و خطـر برخـورد بـه هواپیمـا کـم کـه نمیشـود هیـچ، ممکـن اسـت زیـاد هـم بشـود. بـرای همیـن ایـن پهپادهـا بـر اسـاس الگوریتـم و بـه صورت خـودکار بـه پرنـدگان کنـاری نزدیـک و مسیر آن ها را عوض می کنند
   منبع: شهرارا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما