• آسیب های اعتیاد به فضای مجازی
   آسیب های اعتیاد به فضای مجازی

   آسیب های اعتیاد به فضای مجازی

   کد اطلاعیه: 6161550
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
   تعداد بازدید:62

   اعتیـاد یـک تعریـف کلـی دارد کـه فـرد را دارای ویژگی هـای رفتـاری خاصـی می کنـد؛ اولا، میـزان مصـرف، نامتعـارف می شـود و دومـا، اگـر میـزان مصـرف از آسـتانه اسـتاندارد، پایین تـر بیایـد، بـرای شـخص مشـکل به وجـود می آیـد و آسـیب می بینـد. همچنیـن میـزان مصـرف فرد روز بـه روز اضافـه می شـود و مقـدار تحملـش افزایـش می یابـد؛ بـه عنـوان مثـال 4سـاعت کار در فضـای مجـازی بـرای او کم اسـت و پس از مدتـی کم کم ایـن مقـدار افزایـش پیـدا می کند. از دیگـر مشـخصه های ایـن اعتیـاد، گرفتـن زمـان زیـادی در روز از فـرد می باشـد. ایـن قضیـه زندگی افـراد را از جهات مختلـف بـا اختـلال روبـه رو می کنـد. مثـلا زندگـی کسـی کـه حـدود 5 تـا 6سـاعت در فضـای مجـازی، بـدون هـدف، وقـت خـود را می گذرانـد، از لحاظ اقتصـادی و خانوادگـی و اجتماعی و ... نیـز بـا اختـلال مواجـه می شـود. اعتیـاد بـه فضـای مجـازی و اینترنـت و رسـانه ها بیشـتر در دوران نوجوانـی تـا شـروع بزرگ سـالی مشـاهده می شـود و می تـوان سـن بیـن 15 تـا 30سـال را بیشـترین رده سـنی مبتلاشـدن بـه این آسـیب دانسـت. البتـه ایـن موضـوع بـه هـدف افـراد در اسـتفاده از فضـای مجـازی نیـز مربـوط می شـود، مثـلا در سـنین کودکـی و نوجوانـی کاربـران بیشـتر وارد فضـای بازی هـای آنلایـن می شـوند، امـا در جوانی کاربران بیشـتر سـراغ جست وجو در اینترنـت می رونـد. رونـد اعتیـاد بـه فضـای مجـازی در جامعـه مـا رشـدی روزافزون و شـدید داشته اسـت و هر روز دامنـه مبتلایان بـه این آسـیب، افزایش پیـدا می کنـد. تنـوع زیـاد موجـود در فضـای مجـازی ماننـد پیام رسـان ها و بازی هـای آنلایـن و ...، جذابیـت کاذب این فضـا را هـر روز بیشـتر می کنـد و به تناسـب آن، روز به روز تعـداد افرادی که دچـار اسـتفاده بیـش از حـد از ایـن فضا می شـوند، بیشـتر می شـود. متأسـفانه ایـن روزهـا والدیـن زیـادی هـم بـه راحتـی و بـدون کنترل هـای کافـی، تبلـت و گوشـی های هوشـمند را در اختیـار کـودکان خود قـرار می دهند. والدیـن حتمـا بایـد در ایـن زمینـه بـا اسـتفاده از نظـام تشـویق و تنبیـه و کنترل سـاعت های مجـاز برای اسـتفاده کودکانشـان از ایـن ابزارهـا، از ابتـلای کـودک بـه آسـیب های ناشـی از اسـتفاده زیـاد از تبلـت و موبایـل جلوگیـری کننـد. در ایـن زمینـه بایـد بـا آموزش والدیـن، آن هـا را بـا فناوری ها و فضـای مجـازی آشـنا کنیـم تـا بتواننـد نظـارت بهتـری بـر اسـتفاده فرزندشـان از ایـن فضـا داشـته باشـند همچنیـن بتواننـد چهارچوب هایـی بـرای اسـتفاده صحیـح فرزندانشـان را از فنـاوری بـرای آن هـا ترسـیم کننـد تـا از ایـن طریـق از آسـیب های اسـتفاده بیـش از حـد کـودکان و نوجوانانشـان از ایـن محیـط جلوگیـری بـه عمـل آورنـد. درمــان اعتیــاد بــه فضــای مجــازی، پروســه زمان بــری اســت و زمانــی کــه وابسـتگی بـه فضـای مجـازی بـه مرحله اعتیــاد می رســد، بایــد ماننــد دیگــر نوع هــای اعتیــاد حتمــا تحــت نظــر متخصص و روانشــناس، در رونــد درمان قــرار بگیرنــد. در طــی دوره درمــان، هم باید کــم کــم از میزان ســاعات اســتفاده فــرد از فضــای مجــازی کاســته شــود تــا بــه تدریــج بــه مقــدار مناســب و اســتاندارد برســد.
   نویسنده: دکتر علی کاظمی دلوئی روانشناس
   منبع: شهرآرا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما