معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
     
   •   معرفی مدیران و کارشناسان گروه  
   • گروه های سایت    
    گروه های سایت
   • فهرست عناوین گروه    
    فهرست عناوین گروه
   • مطالعات و توسعه    
    مطالعات و توسعه
   • گروه مطالعات و توسعه
    خدمات دولت الکترونیک
    خدمات شهر الکترونیک
    مدیریت محلات
   • گروه آمار و سرشماری
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
تلفن : 05131296464
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05131296464

آدرس :
درباره ما