• ساختار سازمانی معاونت برنامه ریزی
    شهریار آل شیخ
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد
    31292848
    Alesheykh-s@mashhad.ir
    جواد سلیمانی
    مشاور معاون برنامه ریزی و توسعه
    38491451
    soleimani-j@mashhad.ir
    صابر هنرمند راد
    رئیس اداره هماهنگی و پیگیری های ویژه
    31292819
    honarmandrad-s@mashhad.ir
    حمیدرضا اصفهانی زاده
    رئیس گروه همکاری های بین الملل علمی تخصصی
    38490018-051
    esfahanizadeh-ha@mashhad.ir
    هدا پیروی
    مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی
    051-32006841
    peyravi-hoda@mashhad.ir
    مهدی قربان پور
    سرپرست معاونت دفترنوسازی و تحول سازمانی
    05132006836
    ghorbanpour-ma@mashhad.ir
    هدی جاجرمی
    رئیس گروه تشکیلات
    32006834
    jajarmi-h@mashhad.ir
    مرتضی رضوی نژاد
    رئیس گروه تحول و بهبود فرآیندها

    razavinezhad-m@mashhad.ir
    مهدی ندایی
    سرپرست گروه آموزش و توانمندسازی
    32244305
    زری جراح
    مدیرکل منابع انسانی
    31292262-051
    jarah-z@mashhad.ir
    جمال حسن بارانی
    مدیرکل دفتربرنامه بودجه و ارزیابی عملکرد
    05132244303
    barani-j@mashahd.ir
    جواد وکیل زاده
    معاون مدیرکل دفتر برنامه بودجه و ارزیابی بودجه
    05132006827
    vakilzadeh-j@mashhad.ir
    محمد رضا مظلومی
    رئیس گروه برنامه ریزی
    05132006824
    mazloomi-mo@mashhad.ir
    مهزیار حزب الهی
    رئیس گروه بودجه
    31292831
    elahi-mh@mashhad.ir
    لیلا لکزیان
    رئیس گروه ارزیابی عملکرد
    31292824
    lakzian-l@mashhad.ir
    سید جواد طباطبایی قمشه
    رئیس گروه راهبردی سبد پروژه های شهری
    33674071-4
    tabatabaee-j@mashhad.ir
    محمد مهدی کریمی
    مدیرکل دفتر پژوهش و مطالعات راهبردی
    36006126-051
    karimi-mo@mashhad.ir
    جواد یغما
    معاون مدیر کل و رئیس گروه مطالعات راهبردی
    05136006130
    yagma-j@mashhad.ir
    اسما پهلوان مقدم
    رئیس گروه راهبردی مطالعات
    31292529
    pahlavan-as@mashhad.ir
    ابوالحسن افضلی
    رئیس گروه تحلیل داده های مکانی
    36006134
    afzali-ah@mashhad.ir
    وحید جوادی
    رئیس گروه آمار های ثبتی
    36006120
    javadi-va@mashhad.ir
    محمد جواد رجائیان
    مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
    051-36006401
    rajaeian@mashhad.ir
    مهدی واثقی
    معاون مالی و اداری
    05136006300
    vaseghi-m@mashhad.ir
    حمید رضا سنجی
    معاون ارتباطات و زیرساخت
    05136006301
    Sanji-h@mashhad.ir
    آرام تاج بخش
    معاون نرم افزار
    05136006303
    tajbakhsh-ar@mashhad.ir
    محمد رضا سمیعی
    معاون شهر هوشمند
    05135013550
    Samiee-m@mashhad.ir
    مینا شیعه علی
    دبیرکمیسیون برنامه و توسعه مجمع شهرداران کلانشهرها
    38491429
    shiehali-m@mashhad.ir
    محمد عین القضاه
    مدیرپروژه ساماندهی شبکه یکپارچه خدمات وکسب وکارشهری
    3129۸۶۲۹
    eynolghozat-m@mashhad.ir
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما